Ocotillo, Fouquieria splendens, inflorescences, Tucson, Arizona, USA

Schulz, Katja