Moneilema gigas, Tucson, Arizona, USA

Schulz, Katja