Image of Eleutherodactylus albolabris

© 2010 Sean Michael Rovito