Image of Myodes rutilus

© 2009 Zbyszek Boratynski