Image of Scolymia cubensis

© 2007 Lorenzo Alvarez-Filip