Ophiomyxa panamensis, oral view

© Coppard , Simon