Ophiomyxa panamensis, aboral view

© Coppard , Simon