Luidia superba (holotype), aboral view

© Coppard , Simon