Heliaster microbrachius, aboral view

© Coppard , Simon