Older version of Cotesia glomerata on Ascia monuste orseis

Jose Roberto Trigo