Image of Cryptantha fendleri

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.