Image of Rhamnus lanceolata

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.