Image of Symphyotrichum novi-belgii var. novi-belgii

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.