Image of Symphyotrichum praealtum var. nebraskense

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.