Image of Zanthoxylum americanum

Kentucky Native Plant Society. Scanned by Omnitek Inc.