Meterythrops robusta S. I. Smith, 1879

© Ershova, Elizaveta