Flowers, Shangri-la, Yunnan, China, 2007

Wen, Jun