Older version of Slaty-tailed Trogon (Trogon massena)

Dominic Sherony