Older version of Dendrocygna eytoni

Michael Rosenberg