Platymaia remifera Rathbun, 1916

© WoRMS for SMEBD