Image of Hedgpethia spinosa

© Yoshie Takahashi, Hiroshi Kajihara, Shunsuke F. Mawatari