Stalked Medusa Haliclystus borealis

© WoRMS for SMEBD