Cephalopod video: Mastigoteuthis magna

smithsonianNMNH