Cephalopod video: Brachioteuthis beanii

smithsonianNMNH