Sellius (1733, tabula 2 – kleur)

© WoRMS for SMEBD