Image of Corydalis sempervirens

© 2013 Zoya Akulova