Image of Gonocephalum reticulatum

© Jia Long, Ren Guo-Dong, Yu You-Zhi