Older version of Cotesia glomerata on Ascia monuste orseis

© Jose Roberto Trigo