Microsporus acaroides Waltl, 1838 (= Microsporus obsidianus Kolenati 1846)

© Udo Schmidt