File:전자리상어 (Japanese Angel Shark, Squatina japonica).jpg

Jinsuk Kim