Long-tailed Skipper (Urbanus proteus) on Shortleaf Gayfeather (Liatris tenuifolia var. quadriflora)

© Mary Keim