Nerita plicata Linnaeus, 1758, 24mm, Philippines, Ponape, French Polynesia, & Samoa

Eichhorst, Thomas