Aristias tumidus (Kroyer, 1846)

© WoRMS for SMEBD