Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

© WoRMS for SMEBD