Податоци за Byrrhoidea

TraitBank собира податочни записи од многу разни добавувачи. ОДберете ред за да видите повеќе за записот, или пак пребарајте во рамките на Byrrhoidea.

Распределба

Податоци за Byrrhoidea
latitude min
Дополнителни подробности -6.83 degrees OBIS Environmental Information  
max Дополнителни подробности 51.52 degrees OBIS Environmental Information  
longitude min
Дополнителни подробности -124 degrees OBIS Environmental Information  
max Дополнителни подробности 39.28 degrees OBIS Environmental Information  

Екологија

Податоци за Byrrhoidea
interacts with
Дополнителни подробности Amphipleuraceae GloBI  
Дополнителни подробности Anchytarsus GloBI  
Дополнителни подробности Anchytarsus bicolor GloBI  
Дополнителни подробности Bacillariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeidaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis placentula GloBI  
Дополнителни подробности Cyprinidae GloBI  
Дополнителни подробности Desmidiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Echinella GloBI  
Дополнителни подробности Ectopria GloBI  
Дополнителни подробности Ectopria nervosa GloBI  
Дополнителни подробности Elmidae GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia pectinalis GloBI  
Дополнителни подробности Eunotiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia rhomboides GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonema truncatum GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonemataceae GloBI  
Дополнителни подробности Navicula GloBI  
Дополнителни подробности Navicula cryptocephala GloBI  
Дополнителни подробности Naviculaceae GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia dubia GloBI  
Дополнителни подробности Oedogoniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Oedogonium GloBI  
Дополнителни подробности Optioservus GloBI  
Дополнителни подробности Optioservus divergens GloBI  
Дополнителни подробности Pleurotaenium GloBI  
Дополнителни подробности Psephenidae GloBI  
Дополнителни подробности Ptilodactylidae GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys cataractae GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia curvata GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicospheniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Salmonidae GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus fontinalis GloBI  
Дополнителни подробности Stenelmis GloBI  
Дополнителни подробности Stenelmis crenata GloBI  
Дополнителни подробности Surirella GloBI  
Дополнителни подробности Surirella elegans GloBI  
Дополнителни подробности Surirellaceae GloBI  
Дополнителни подробности Ulothrix GloBI  
Дополнителни подробности Ulotrichaceae GloBI  
interacts with
Дополнителни подробности Achnanthaceae GloBI  
Дополнителни подробности Achnanthes GloBI  
Дополнителни подробности Achnanthes minutissima GloBI  
Дополнителни подробности Amphicampa GloBI  
Дополнителни подробности Amphicampa mirabilis GloBI  
Дополнителни подробности Amphipleuraceae GloBI  
Дополнителни подробности Anchytarsus GloBI  
Дополнителни подробности Anchytarsus bicolor GloBI  
Дополнителни подробности Bacillariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Byrrhoidea GloBI  
Дополнителни подробности Byrrhoidea GloBI  
Дополнителни подробности Cheilochromis GloBI  
Дополнителни подробности Cheilochromis euchilus GloBI  
Дополнителни подробности Cichlidae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeidaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis placentula GloBI  
Дополнителни подробности Cymbella GloBI  
Дополнителни подробности Cymbella aspera GloBI  
Дополнителни подробности Cymbellaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cyprinidae GloBI  
Дополнителни подробности Echinella GloBI  
Дополнителни подробности Eclectochromis GloBI  
Дополнителни подробности Eclectochromis ornatus GloBI  
Дополнителни подробности Ectopria GloBI  
Дополнителни подробности Ectopria nervosa GloBI  
Дополнителни подробности Elmidae GloBI  
Дополнителни подробности Epithemia GloBI  
Дополнителни подробности Epithemia sorex GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia pectinalis GloBI  
Дополнителни подробности Eunotiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Fragilaria GloBI  
Дополнителни подробности Fragilaria vaucheriae GloBI  
Дополнителни подробности Fragilariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia rhomboides GloBI  
Дополнителни подробности Gomphoneis GloBI  
Дополнителни подробности Gomphoneis herculeana GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonema cf. angustatum GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonema truncatum GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonemataceae GloBI  
Дополнителни подробности Hydropsychoidea GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis caeruleus GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis vellicans GloBI  
Дополнителни подробности Navicula GloBI  
Дополнителни подробности Navicula avenacea GloBI  
Дополнителни подробности Navicula cryptocephala GloBI  
Дополнителни подробности Naviculaceae GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia dubia GloBI  
Дополнителни подробности Notropis GloBI  
Дополнителни подробности Notropis heterolepis GloBI  
Дополнителни подробности Optioservus GloBI  
Дополнителни подробности Optioservus divergens GloBI  
Дополнителни подробности Pinnularia GloBI  
Дополнителни подробности Pinnularia mesolepta GloBI  
Дополнителни подробности Pinnulariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropodidae GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropus GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropus flavomaculatus GloBI  
Дополнителни подробности Psephenidae GloBI  
Дополнителни подробности Ptilodactylidae GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys cataractae GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia curvata GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicospheniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Rhopalodiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Salmo GloBI  
Дополнителни подробности Salmo salar GloBI  
Дополнителни подробности Salmonidae GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus fontinalis GloBI  
Дополнителни подробности Stenelmis GloBI  
Дополнителни подробности Stenelmis crenata GloBI  
Дополнителни подробности Surirella GloBI  
Дополнителни подробности Surirella elegans GloBI  
Дополнителни подробности Surirellaceae GloBI  
Дополнителни подробности Synedra GloBI  
Дополнителни подробности Synedra ulna GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria flocculosa GloBI  
Дополнителни подробности Tabellariaceae GloBI  
feeds on
Дополнителни подробности Achnanthaceae GloBI  
Дополнителни подробности Achnanthidiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Achnanthidium GloBI  
Дополнителни подробности Achnanthidium minutissimum GloBI  
Дополнителни подробности Amphicampa GloBI  
Дополнителни подробности Amphicampa mirabilis GloBI  
Дополнителни подробности Amphipleuraceae GloBI  
Дополнителни подробности Amphipleuraceae GloBI  
Дополнителни подробности Bacillariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Batrachospermaceae GloBI  
Дополнителни подробности Batrachospermum GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeidaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeidaceae GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis placentula GloBI  
Дополнителни подробности Cocconeis placentula GloBI  
Дополнителни подробности Cymbella GloBI  
Дополнителни подробности Cymbella aspera GloBI  
Дополнителни подробности Cymbella muelleri GloBI  
Дополнителни подробности Cymbellaceae GloBI  
Дополнителни подробности Desmidiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Diatoma GloBI  
Дополнителни подробности Diatoma vulgare GloBI  
Дополнителни подробности Diatomaceae GloBI  
Дополнителни подробности Echinella GloBI  
Дополнителни подробности Encyonema GloBI  
Дополнителни подробности Epithemia GloBI  
Дополнителни подробности Epithemia sorex GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia meisteri GloBI  
Дополнителни подробности Eunotia pectinalis GloBI  
Дополнителни подробности Eunotiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Fragilaria GloBI  
Дополнителни подробности Fragilaria vaucheriae GloBI  
Дополнителни подробности Fragilariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Fragilariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia rhomboides GloBI  
Дополнителни подробности Frustulia rhomboides GloBI  
Дополнителни подробности Gomphoneis GloBI  
Дополнителни подробности Gomphoneis herculeana GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonema cf. angustatum GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonema truncatum GloBI  
Дополнителни подробности Gomphonemataceae GloBI  
Дополнителни подробности Navicula GloBI  
Дополнителни подробности Navicula GloBI  
Дополнителни подробности Navicula avenacea GloBI  
Дополнителни подробности Navicula cryptocephala GloBI  
Дополнителни подробности Navicula menisculus GloBI  
Дополнителни подробности Navicula tripunctata GloBI  
Дополнителни подробности Naviculaceae GloBI  
Дополнителни подробности Naviculaceae GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia GloBI  
Дополнителни подробности Nitzschia dubia GloBI  
Дополнителни подробности Oedogoniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Oedogonium GloBI  
Дополнителни подробности Pinnularia GloBI  
Дополнителни подробности Pinnularia mesolepta GloBI  
Дополнителни подробности Pinnulariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Planothidium GloBI  
Дополнителни подробности Planothidium lanceolatum GloBI  
Дополнителни подробности Pleurotaenium GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia curvata GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia curvata GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicosphenia curvata GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicospheniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicospheniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Rhoicospheniaceae GloBI  
Дополнителни подробности Rhopalodiaceae GloBI  
Дополнителни подробности Rossithidium GloBI  
Дополнителни подробности Rossithidium linearis GloBI  
Дополнителни подробности Surirella GloBI  
Дополнителни подробности Surirella elegans GloBI  
Дополнителни подробности Surirellaceae GloBI  
Дополнителни подробности Synedra GloBI  
Дополнителни подробности Synedra ulna GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria flocculosa GloBI  
Дополнителни подробности Tabellaria flocculosa GloBI  
Дополнителни подробности Tabellariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Tabellariaceae GloBI  
Дополнителни подробности Ulothrix GloBI  
Дополнителни подробности Ulotrichaceae GloBI  
has predator
Дополнителни подробности Ambassidae GloBI  
Дополнителни подробности Ambassis GloBI  
Дополнителни подробности Ambassis agassizii GloBI  
Дополнителни подробности Anguidae GloBI  
Дополнителни подробности Anguilla GloBI  
Дополнителни подробности Anguilla australis GloBI  
Дополнителни подробности Anguillidae GloBI  
Дополнителни подробности Anguis GloBI  
Дополнителни подробности Anguis fragilis GloBI  
Дополнителни подробности Apogonidae GloBI  
Дополнителни подробности Arctosa GloBI  
Дополнителни подробности Arctosa leopardus GloBI  
Дополнителни подробности Bubo GloBI  
Дополнителни подробности Bubo virginianus GloBI  
Дополнителни подробности Cheilochromis GloBI  
Дополнителни подробности Cheilochromis euchilus GloBI  
Дополнителни подробности Cichlidae GloBI  
Дополнителни подробности Coenagrion GloBI  
Дополнителни подробности Coenagrion pulchellum GloBI  
Дополнителни подробности Coenagrionidae GloBI  
Дополнителни подробности Conocephalinae GloBI  
Дополнителни подробности Conocephalus GloBI  
Дополнителни подробности Corduliidae GloBI  
Дополнителни подробности Cyprinidae GloBI  
Дополнителни подробности Eclectochromis GloBI  
Дополнителни подробности Eclectochromis ornatus GloBI  
Дополнителни подробности Eleotridae GloBI  
Дополнителни подробности Emberiza GloBI  
Дополнителни подробности Emberiza schoeniclus GloBI  
Дополнителни подробности Emberizidae GloBI  
Дополнителни подробности Formica GloBI  
Дополнителни подробности Formicidae GloBI  
Дополнителни подробности Gabrius GloBI  
Дополнителни подробности Glossamia GloBI  
Дополнителни подробности Glossamia aprion GloBI  
Дополнителни подробности Gnaphosidae GloBI  
Дополнителни подробности Hydropsyche GloBI  
Дополнителни подробности Hydropsychidae GloBI  
Дополнителни подробности Hydropsychoidea GloBI  
Дополнителни подробности Hydropsychoidea GloBI  
Дополнителни подробности Hypseleotris GloBI  
Дополнителни подробности Hypseleotris compressa GloBI  
Дополнителни подробности Ischnura GloBI  
Дополнителни подробности Ischnura elegans GloBI  
Дополнителни подробности Kuhlia GloBI  
Дополнителни подробности Kuhlia rupestris GloBI  
Дополнителни подробности Kuhliidae GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis caeruleus GloBI  
Дополнителни подробности Labidochromis vellicans GloBI  
Дополнителни подробности Lacerta GloBI  
Дополнителни подробности Lacerta agilis GloBI  
Дополнителни подробности Lacertidae GloBI  
Дополнителни подробности Lathrobium GloBI  
Дополнителни подробности Lesteva GloBI  
Дополнителни подробности Lesteva sicula GloBI  
Дополнителни подробности Libellula GloBI  
Дополнителни подробности Libellula quadrimaculata GloBI  
Дополнителни подробности Libellulidae GloBI  
Дополнителни подробности Locustella GloBI  
Дополнителни подробности Locustella naevia GloBI  
Дополнителни подробности Lycosidae GloBI  
Дополнителни подробности Melanotaenia GloBI  
Дополнителни подробности Melanotaenia splendida GloBI  
Дополнителни подробности Melanotaeniidae GloBI  
Дополнителни подробности Notropis GloBI  
Дополнителни подробности Notropis heterolepis GloBI  
Дополнителни подробности Omaliinae GloBI  
Дополнителни подробности Ozyptila GloBI  
Дополнителни подробности Pachygnatha GloBI  
Дополнителни подробности Paederinae GloBI  
Дополнителни подробности Paederus GloBI  
Дополнителни подробности Paederus riparius GloBI  
Дополнителни подробности Pardosa GloBI  
Дополнителни подробности Pardosa prativaga GloBI  
Дополнителни подробности Pirata GloBI  
Дополнителни подробности Pirata latitans GloBI  
Дополнителни подробности Pirata tenuitarsis GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropodidae GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropus GloBI  
Дополнителни подробности Polycentropus flavomaculatus GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys GloBI  
Дополнителни подробности Rhinichthys cataractae GloBI  
Дополнителни подробности Robertus GloBI  
Дополнителни подробности Rugilus GloBI  
Дополнителни подробности Rugilus rufipes GloBI  
Дополнителни подробности Salmo GloBI  
Дополнителни подробности Salmo salar GloBI  
Дополнителни подробности Salmonidae GloBI  
Дополнителни подробности Salmonidae GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus GloBI  
Дополнителни подробности Salvelinus fontinalis GloBI  
Дополнителни подробности Sayornis GloBI  
Дополнителни подробности Sayornis nigricans GloBI  
Дополнителни подробности Sialia GloBI  
Дополнителни подробности Sialia sialis GloBI  
Дополнителни подробности Somatochlora GloBI  
Дополнителни подробности Somatochlora flavomaculata GloBI  
Дополнителни подробности Staphylinidae GloBI  
Дополнителни подробности Staphylinoidea GloBI  
Дополнителни подробности Stenus GloBI  
Дополнителни подробности Strigidae GloBI  
Дополнителни подробности Sylviidae GloBI  
Дополнителни подробности Sympetrum GloBI  
Дополнителни подробности Sympetrum vulgatum GloBI  
Дополнителни подробности Tetartopeus GloBI  
Дополнителни подробности Tetartopeus terminatum GloBI  
Дополнителни подробности Tetragnathidae GloBI  
Дополнителни подробности Tetramorium GloBI  
Дополнителни подробности Tettigoniidae GloBI  
Дополнителни подробности Tettigonioidea GloBI  
Дополнителни подробности Theridiidae GloBI  
Дополнителни подробности Thomisidae GloBI  
Дополнителни подробности Trochosa GloBI  
Дополнителни подробности Turdidae GloBI  
Дополнителни подробности Turdus GloBI  
Дополнителни подробности Turdus migratorius GloBI  
Дополнителни подробности Tyrannidae GloBI  
Дополнителни подробности Vespoidea GloBI  
Дополнителни подробности Xysticus GloBI  
Дополнителни подробности Zelotes GloBI  
water depth min
Дополнителни подробности -3 m OBIS Environmental Information  
max Дополнителни подробности 15.9 m OBIS Environmental Information  

Еволуција и систематика

Податоци за Byrrhoidea
first appearance (older bound)
Дополнителни подробности 228.0 million years ago The Paleobiology Database  
first appearance (younger bound)
Дополнителни подробности 208.5 million years ago The Paleobiology Database  
last appearance (older bound)
Дополнителни подробности 0.13 million years ago The Paleobiology Database  
last appearance (younger bound)
Дополнителни подробности 0.0117 million years ago The Paleobiology Database  

Заштита

Податоци за Byrrhoidea
extinction status
Дополнителни подробности extant The Paleobiology Database  

Disclaimer

EOL content is automatically assembled from many different content providers. As a result, from time to time you may find pages on EOL that are confusing.

To request an improvement, please leave a comment on the page. Thank you!