dcsimg

Plaun ( азерски )

добавил wikipedia AZ


Plaun (lat. Lycopodiopsida) - [1]

Əsasən, iynəyarpaqlı meşələrdə rast gəlinir. Çoxillik və həmişəyaşıl bitkidir. Geniş yayılmış nümayəndəsi sancaqşəkilli plaundur. Onun uzun və sürünən gövdəsi dik qalxan və haçavari budaqlanan budaqcıqlar əmələ gətirir. Gövdəsi başdan-başa açıq-yaşıl rəngli kiçik yarpaqcıqlarla örtülür. Plaunun dikduran gövdəsində yayda kiçik və sarı sporlar yaranır. Sporlar küləklə ətrafa yayılır. Plaunların bir çox növləri azsaylıdır və qorunur.

Qatırquyruğuların və plaunların çoxalması, qıjılarda olduğu kimi, suyun iştirakı ilə gedir. Plaunkimlər paleozoy erasının silur dövründə yaşamağa başlamışdır. İlk palunkimilər müxtəlif sporlu otlar olmuşdur. Müxtəlif formalı : ağac ( qazıntı şəklində məlumdur ) , kol və ot ( hazırkı növləri ) bitkilərdir. Sporofit nəsil kök , gövdə və pulcuqlu və ya bizşəkilli yarpaqlara malikdir. Bitkilərinin əksəriyyətinə mikrofiliya ( yarpaqların xırda olması ) xasdır. Gövdələrində nəzərə çarpan buğum və buğumarası yoxdur. Kök və gövdələri dixotomik şaxələnir.

Oxşəkilli formaları iqlim şəraitinə daha çox uyğunlaşdıqlarından hazırkı dövrə gəlib çıxmışdır. Sinifin xarakter sırası plaunaoxşarlar ( qurdayağılar ) – Lycopodiaceae , fəsiləsi plaunlar ( qurdayağı ) – Lycopodiaceae , təsərrüfat əhəmiyyətli olan cinsi isə plaundur ( qurdayağı ) – Lycopodium.

400 - ə qədər növü olub , dünyanın bütün qitələrində tədadüf edilir. Keçmiş SSRİ – də 11 növü məlum idi. Bunlardan ən geniş yayılanı sancaqşəkilli plaun ( qurdayağı ) – L.clavatum olub , əsasən iynəyarpaqlı bitki meşələrində bitir. Sporofit həmişəyaşıl çoxillik otdur. Gövdəsi yerdə sürünür və 25 sm - ə çatan dixomotik budaqlar əmələ gətirir. Yan budaqlarda 2 – 6 ədəd ( adətən cüt – cüt ) sporlu sünbüllər yerləşir. Gövdə və budaqları lansetşəkilli xırda

yarpaqlarla sıx örtülmüşdür. Yarpağın epidermisi üzərində ağızcıqlar yerləşir. Sünbülləri sarı ürəkşəkilli , uzun , itiuclu və saplaqlı yarpaqcıqlar – sporofillərdən təşkil olunmuşdur ki , bu sporpfillərin üst səthində sporlar yetişdirən böyrəkşəkilli yuvacıqlar – sporangillər yerləşir.

Ana hüceyrə reduksion bölünmədən sonra haploid sporlar yetişdirir. Bütün sporlar quruluş və formaca eynidir. Sporların tərkibində 50 % - ə qədər qurumayan piyli yağ vardır. Əlverişli şəraitdə onlar çox yavaş – yavaş ( 12 – 20 il müddətində ) inkişaf edərək qametofit nəsil əmələ gətirir. Qametofit boşqab formasında olub , ikicinslidir , yəni öz üzərində həm anteridi , həm də arxeqoni yetişdirir. Bunlar parenxim tipli toxumalardan təşkil olunmuşdur. Anteridi girdə , arxeqoni isə kolba formasındadır. Anteridi içərisində çoxlu miqdarda ikiqamçılı spermatozoid , arxeqoni içərisində isə yumurtahüceyrə inkişaf edir. Yumurtahüceyrənin mayalanmasından sonra ( şeh zamanı ) diploid ( 2n ) xromosomlu ziqot əmələ gəlir ki , bundan da rüşeym inkişaf edir. Rüşeym bir müddət qametofitin hesabına qidalanır və kök sistemi inkişaf edərək torpağa çatdıqdan sonra sporofit nəsil müstəqil yaşamağa başlayır.

Plaunun sporları kibritotu tozu – Lycopodium adı altında həblərin üzərini örtmək üçün qeyri – hiqroskopik maddə kimi ) , uşaq səpgilərinin tərkibində və poladəritmə sənayesində istifadə edilir.

Plaunkimilər sinfinə həmçinin selaginellalar sırası – Seiaginellales aiddir. Sıraya selaginella fəsiləsi – Sellaginellaceae daxildir. Bu sıranın bitkiləri müxtəlif sporludur.

Selaginella cinsinin 500 - ə qədər növü məlumdur ki , bunlar da əsasən tropik ölkələrdə bitir. Keçmiş SSRİ ərazisində bitən növlərindən S.selaginellaoides bitkisini göstərmək olar. Qısa , sürünən , uc hissəsi dik qalxan gövdəsi vardır. Kənarı xırdadişli , uzunsov yumurtaşəkilli yarpaqları qarşı – qarşıya düzülmüşdür. Dördkünclü sünbülləri xırda ayaqcıq üzərində tək – tək və ya cüt – cüt yerləşmişdir. Sünbül oxu üzərində çoxlu sporofillər , onların da qaidə hissəsində bir ədəd sporangil yerləşir. Bu sünbüldə mikrosporangi , həm də meqasporangi ( makrosporangi ) əmələ gəlir. Meqasporangilər nisbətən iri olub , onlarda 4 ədəd meqaspor , mikrosporangidə isə çoxlu mikrosporlar yetişir. Mikrospordan erkək qametofit , meqaspordan isə dişi protal ( ilk cücərti ) əmələ gəlir. Mayalanma yağışdan sonra və ya şeh düşdükdə baş verir.

İstinadlar

 1. Elşad Qurbanov. Ali bitkilərin sistematikası, Bakı, 2009.

2. ↑ Ə.B.Manafov , N.A. İslamova , C.S. Xəlilov ,T.A.

Botanika kursu

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia AZ

Plaun: Brief Summary ( азерски )

добавил wikipedia AZ


Plaun (lat. Lycopodiopsida) -

Əsasən, iynəyarpaqlı meşələrdə rast gəlinir. Çoxillik və həmişəyaşıl bitkidir. Geniş yayılmış nümayəndəsi sancaqşəkilli plaundur. Onun uzun və sürünən gövdəsi dik qalxan və haçavari budaqlanan budaqcıqlar əmələ gətirir. Gövdəsi başdan-başa açıq-yaşıl rəngli kiçik yarpaqcıqlarla örtülür. Plaunun dikduran gövdəsində yayda kiçik və sarı sporlar yaranır. Sporlar küləklə ətrafa yayılır. Plaunların bir çox növləri azsaylıdır və qorunur.

Qatırquyruğuların və plaunların çoxalması, qıjılarda olduğu kimi, suyun iştirakı ilə gedir. Plaunkimlər paleozoy erasının silur dövründə yaşamağa başlamışdır. İlk palunkimilər müxtəlif sporlu otlar olmuşdur. Müxtəlif formalı : ağac ( qazıntı şəklində məlumdur ) , kol və ot ( hazırkı növləri ) bitkilərdir. Sporofit nəsil kök , gövdə və pulcuqlu və ya bizşəkilli yarpaqlara malikdir. Bitkilərinin əksəriyyətinə mikrofiliya ( yarpaqların xırda olması ) xasdır. Gövdələrində nəzərə çarpan buğum və buğumarası yoxdur. Kök və gövdələri dixotomik şaxələnir.

Oxşəkilli formaları iqlim şəraitinə daha çox uyğunlaşdıqlarından hazırkı dövrə gəlib çıxmışdır. Sinifin xarakter sırası plaunaoxşarlar ( qurdayağılar ) – Lycopodiaceae , fəsiləsi plaunlar ( qurdayağı ) – Lycopodiaceae , təsərrüfat əhəmiyyətli olan cinsi isə plaundur ( qurdayağı ) – Lycopodium.

400 - ə qədər növü olub , dünyanın bütün qitələrində tədadüf edilir. Keçmiş SSRİ – də 11 növü məlum idi. Bunlardan ən geniş yayılanı sancaqşəkilli plaun ( qurdayağı ) – L.clavatum olub , əsasən iynəyarpaqlı bitki meşələrində bitir. Sporofit həmişəyaşıl çoxillik otdur. Gövdəsi yerdə sürünür və 25 sm - ə çatan dixomotik budaqlar əmələ gətirir. Yan budaqlarda 2 – 6 ədəd ( adətən cüt – cüt ) sporlu sünbüllər yerləşir. Gövdə və budaqları lansetşəkilli xırda

yarpaqlarla sıx örtülmüşdür. Yarpağın epidermisi üzərində ağızcıqlar yerləşir. Sünbülləri sarı ürəkşəkilli , uzun , itiuclu və saplaqlı yarpaqcıqlar – sporofillərdən təşkil olunmuşdur ki , bu sporpfillərin üst səthində sporlar yetişdirən böyrəkşəkilli yuvacıqlar – sporangillər yerləşir.

Ana hüceyrə reduksion bölünmədən sonra haploid sporlar yetişdirir. Bütün sporlar quruluş və formaca eynidir. Sporların tərkibində 50 % - ə qədər qurumayan piyli yağ vardır. Əlverişli şəraitdə onlar çox yavaş – yavaş ( 12 – 20 il müddətində ) inkişaf edərək qametofit nəsil əmələ gətirir. Qametofit boşqab formasında olub , ikicinslidir , yəni öz üzərində həm anteridi , həm də arxeqoni yetişdirir. Bunlar parenxim tipli toxumalardan təşkil olunmuşdur. Anteridi girdə , arxeqoni isə kolba formasındadır. Anteridi içərisində çoxlu miqdarda ikiqamçılı spermatozoid , arxeqoni içərisində isə yumurtahüceyrə inkişaf edir. Yumurtahüceyrənin mayalanmasından sonra ( şeh zamanı ) diploid ( 2n ) xromosomlu ziqot əmələ gəlir ki , bundan da rüşeym inkişaf edir. Rüşeym bir müddət qametofitin hesabına qidalanır və kök sistemi inkişaf edərək torpağa çatdıqdan sonra sporofit nəsil müstəqil yaşamağa başlayır.

Plaunun sporları kibritotu tozu – Lycopodium adı altında həblərin üzərini örtmək üçün qeyri – hiqroskopik maddə kimi ) , uşaq səpgilərinin tərkibində və poladəritmə sənayesində istifadə edilir.

Plaunkimilər sinfinə həmçinin selaginellalar sırası – Seiaginellales aiddir. Sıraya selaginella fəsiləsi – Sellaginellaceae daxildir. Bu sıranın bitkiləri müxtəlif sporludur.

Selaginella cinsinin 500 - ə qədər növü məlumdur ki , bunlar da əsasən tropik ölkələrdə bitir. Keçmiş SSRİ ərazisində bitən növlərindən S.selaginellaoides bitkisini göstərmək olar. Qısa , sürünən , uc hissəsi dik qalxan gövdəsi vardır. Kənarı xırdadişli , uzunsov yumurtaşəkilli yarpaqları qarşı – qarşıya düzülmüşdür. Dördkünclü sünbülləri xırda ayaqcıq üzərində tək – tək və ya cüt – cüt yerləşmişdir. Sünbül oxu üzərində çoxlu sporofillər , onların da qaidə hissəsində bir ədəd sporangil yerləşir. Bu sünbüldə mikrosporangi , həm də meqasporangi ( makrosporangi ) əmələ gəlir. Meqasporangilər nisbətən iri olub , onlarda 4 ədəd meqaspor , mikrosporangidə isə çoxlu mikrosporlar yetişir. Mikrospordan erkək qametofit , meqaspordan isə dişi protal ( ilk cücərti ) əmələ gəlir. Mayalanma yağışdan sonra və ya şeh düşdükdə baş verir.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia AZ

Licopodiòpsida ( каталонски; валенсиски )

добавил wikipedia CA

Lycopodiopsida és una classe de plantes sovint agrupades en el grup de les falgueres afins, que inclou els licopodis, amb Selaginella i Isoetes. Però les subdivisions dins de la divisió Lycopodiophyta actualment es consideren antiquades segons la cladística.

Lycopodiopsida es creu que són estructuralment similars a les plantes vasculars, amn fulles petites imbricades espores homospores nascudes en esporangis a la base de les fulles, tiges de les branques (normalment dicotomes), i generalment de forma simple.

La classe Lycopodiopsida es considera integrada per un sol ordre actual Lycopodiales, i un d'extint Drepanophycales.

Ordre Lycopodiales

Abans dins el Lycopodium s'incloïen quasi totes les espècies de Lycopodiales. Ara es divideixen en més gèneres

Lycopodiaceae, aquesta família comprèn el gènere Lycopodium, amb Lycopodium clavatum, Lycopodium obscurum, Lycopodium digitatum, i altres espècies. També s'inclouen espècies de Lycopodiella, com Lycopodiella inundata. La majoria de Lycopodium prefereixen llocs sorrencs i àcids mentre que els Lycopodiella prosperen en llocs torbosos àcids.

La família Huperziaceae, inclou el gènere Huperzia, com Huperzia lucidula, Huperzia porophila, i Huperzia selago. Aquest grup inclou el grup d'Australàsia Phylloglossum.

Unes pólvores conegudes com a lycopodium, eren les seves espores i es feien servir en els teatres victorians per fer efectes de flames de combustió ràpida, brillant i amb poca calor.

 src= A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Licopodiòpsides Modifica l'enllaç a Wikidata
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autors i editors de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia CA

Licopodiòpsida: Brief Summary ( каталонски; валенсиски )

добавил wikipedia CA

Lycopodiopsida és una classe de plantes sovint agrupades en el grup de les falgueres afins, que inclou els licopodis, amb Selaginella i Isoetes. Però les subdivisions dins de la divisió Lycopodiophyta actualment es consideren antiquades segons la cladística.

Lycopodiopsida es creu que són estructuralment similars a les plantes vasculars, amn fulles petites imbricades espores homospores nascudes en esporangis a la base de les fulles, tiges de les branques (normalment dicotomes), i generalment de forma simple.

La classe Lycopodiopsida es considera integrada per un sol ordre actual Lycopodiales, i un d'extint Drepanophycales.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autors i editors de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia CA

Cnwp-fwsogl ( велшки )

добавил wikipedia CY

Planhigion anflodeuol o'r dosbarth Lycopodiopsida yw cnwp-fwsoglau neu glwbfwsoglau. Mae gan y dosbarth tua 400 o rywogaethau sy'n tyfu ledled y byd, yn arbennig mewn rhanbarthau trofannol.[1] Mae ganddynt ddail bach, syml a choesynnau canghennog. Yn annhebyg i fwsoglau go iawn, mae ganddynt wreiddiau a meinwe fasgwlar.[2]

Gweler hefyd

Cyfeiriadau

 1. Raven, Peter H.; Ray F. Evert & Susan E. Eichhorn (1999) Biology of Plants, W. H. Freeman, Efrog Newydd.
 2. Blamey, Marjorie; Richard Fitter & Alastair Fitter (2003) Wild Flowers of Britain and Ireland, A & C Black, Llundain.
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Awduron a golygyddion Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia CY

Cnwp-fwsogl: Brief Summary ( велшки )

добавил wikipedia CY

Planhigion anflodeuol o'r dosbarth Lycopodiopsida yw cnwp-fwsoglau neu glwbfwsoglau. Mae gan y dosbarth tua 400 o rywogaethau sy'n tyfu ledled y byd, yn arbennig mewn rhanbarthau trofannol. Mae ganddynt ddail bach, syml a choesynnau canghennog. Yn annhebyg i fwsoglau go iawn, mae ganddynt wreiddiau a meinwe fasgwlar.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Awduron a golygyddion Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia CY

Ulvefod-klassen ( дански )

добавил wikipedia DA

Ulvefod-klassen (Lycopodiopsida) er en klasse inden for planteriget. Den indeholder følgende ordener:

Ordener Stub
Denne botanikartikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia-forfattere og redaktører
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia DA

Bärlapppflanzen ( германски )

добавил wikipedia DE

Die Bärlapppflanzen (Lycopodiopsida) sind eine Klasse von Gefäßpflanzen. Sie besteht rezent aus drei Familien mit krautigen Vertretern. Im Zeitalter des Karbon dominierten baumförmige Vertreter weite Gebiete der Nordhalbkugel, sie waren die Grundlage für die heutigen Steinkohlevorkommen in diesen Gebieten.

Merkmale

Wie auch bei den anderen Gefäßpflanzen ist hier der Sporophyt die dominierende Generation. Der Sporophyt ist meist gabelig (dichotom) verzweigt. Die Sprossachsen tragen einfache, nicht gegliederte Blätter, die klein und schmal sind (Mikrophylle). Vom Habitus ähneln die Bärlappe den Moosen, sind mit diesen jedoch nicht näher verwandt als die anderen Gefäßpflanzen auch. Die heutigen Vertreter sind in der Regel klein und krautig, unter den fossilen Vertretern waren aber auch 40 Meter hohe Bäume.

Die Sporangien stehen einzeln in den Achseln oder am Grund von Blättern (Sporophylle). Die Sporophylle stehen meist am Ende von Sprossabschnitten zu Sporophyllständen („Blüte“) vereinigt. Ausnahmen gibt es bei einigen fossilen Gruppen. Die meisten Gruppen sind isospor, sie bilden also nur gleich große Sporen aus. Einige Gruppen, die Moosfarne und Isoetales, sind heterospor, bilden also große weibliche und kleine männliche Sporen aus. Die Spermatozoiden sind in der Regel zweigeißelig, ein Unterscheidungsmerkmal zu den Farnen, der anderen Gruppe von Gefäßsporenpflanzen. Einzig Isoetes besitzt vielgeißelige Spermatozoiden.

Systematik

Äußere Systematik

Die Bärlapppflanzen sind die Schwestergruppe aller anderen Gefäßpflanzen, die Farne sind demnach näher mit den Samenpflanzen verwandt als mit den Bärlapppflanzen:[1]

Gefäßpflanzen Bärlapppflanzen

Bärlappartige (Lycopodiales)Brachsenkrautartige (Isoetales)


Moosfarnartige (Selaginellales)
„Euphyllophyta“

Farne („Monilophyta“)


Samenpflanzen (Spermatophyta)
Innere Systematik

Die rezenten Vertreter der Klasse werden in drei Ordnungen gegliedert, zu der rezent jeweils nur eine Familie gehört:

 1. Lycopodiales mit den Bärlappgewächsen (Lycopodiaceae).
 2. Isoetales mit den Brachsenkrautgewächsen (Isoetaceae).
 3. Selaginellales mit den Moosfarngewächsen (Selaginellaceae).

Daneben gibt es vier Ordnungen ausgestorbener Bärlapppflanzen:[2]

Paläobotanik

 src=
Versteinerung des Schuppenbaums Lepidodendron lycopodioides, gefunden am Piesberg in Niedersachsen

Die ältesten Vertreter der Bärlapppflanzen sind seit dem Silur bekannt, ab dem mittleren Devon lösten sie zusammen mit den Calamiten die Psilophyten als vorherrschende Gruppe ab. Bei den ursprünglichen Vertretern waren die Blätter und die Sporophylle noch gabelig. Einige baumartige Vertreter gehören zu den Hauptvertretern der Steinkohlenwälder des Karbons. Im Karbon hatten die Bärlapppflanzen ihre größte Mannigfaltigkeit, besonders in der Ordnung Lepidodendrales mit den „Schuppenbäumen“ der Familien Lepidodendraceae und Diaphorodendraceae, und den „Siegelbäumen“ (in der Familie Sigillariaceae). Einige baumförmige Arten reichen noch ins Rotliegend, seitdem gibt es nur mehr krautige Vertreter.

Belege und weiterführende Informationen

Literatur

Einzelnachweise

 1. Alan R. Smith, Kathleen M. Pryer, Eric Schuettpelz, Petra Korall, Harald Schneider, Paul G. Wolf: A classification for extant ferns. In: Taxon. Band 55, Nr. 3, 2006, , S. 705–731, Abstract, (Memento vom 12. Februar 2017 im Internet Archive) PDF-Datei.
 2. Thomas N. Taylor, Edith L. Taylor, Michael Krings: Paleobotany. The Biology and Evolution of Fossil Plants. 2. Auflage. Elsevier/Academic Press, Amsterdam u. a. 2009, ISBN 978-0-12-373972-8, S. 266 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).
 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autoren und Herausgeber von Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia DE

Bärlapppflanzen: Brief Summary ( германски )

добавил wikipedia DE

Die Bärlapppflanzen (Lycopodiopsida) sind eine Klasse von Gefäßpflanzen. Sie besteht rezent aus drei Familien mit krautigen Vertretern. Im Zeitalter des Karbon dominierten baumförmige Vertreter weite Gebiete der Nordhalbkugel, sie waren die Grundlage für die heutigen Steinkohlevorkommen in diesen Gebieten.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autoren und Herausgeber von Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia DE

Lycopodiopsida ( севернофризиски )

добавил wikipedia emerging languages
Amrum.pngTekst üüb Öömrang

Lycopodiopsida san en klas faan huuger plaanten mä trii plaantenfamilin. Jo lewet fööraal uun't eerdtidjääler karboon an san det grünjlaag faan stiankööl.

Süstemaatik

 1. LycopodialesLycopodiaceae
 2. IsoetalesIsoetaceae
 3. SelaginellalesSelaginellaceae

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia authors and editors
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia emerging languages

Lycopodiopsida: Brief Summary ( севернофризиски )

добавил wikipedia emerging languages

Lycopodiopsida san en klas faan huuger plaanten mä trii plaantenfamilin. Jo lewet fööraal uun't eerdtidjääler karboon an san det grünjlaag faan stiankööl.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia authors and editors
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia emerging languages

Lycopodiopsida ( англиски )

добавил wikipedia EN

Lycopodiopsida is a class of herbaceous vascular plants known as lycopods, lycophytes or other terms including the component lyco-. Members of the class are called clubmosses, firmosses, spikemosses and quillworts. They have dichotomously branching stems bearing simple leaves called microphylls and reproduce by means of spores borne in sporangia on the sides of the stems at the bases of the leaves. Although living species are small, during the Carboniferous, extinct tree-like forms formed huge forests that dominated the landscape and contributed to coal deposits.

The nomenclature and classification of plants with microphylls varies substantially among authors. A consensus classification for extant (living) species was produced in 2016 by the Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I), which places them all in the class Lycopodiopsida, which includes the classes Isoetopsida and Selaginellopsida used in other systems. (See Table 2.) Alternative classification systems have used ranks from division (phylum) to subclass. In the PPG I system, the class is divided into three orders, Lycopodiales, Isoetales and Selaginellales.

Characteristics

Club-mosses (Lycopodiales) are homosporous, but the genera Selaginella and Isoetes are heterosporous, with female spores larger than the male, and gametophytes forming entirely within the spore walls. A few species of Selaginella such as S. apoda and S. rupestris are also viviparous; the gametophyte develops on the mother plant, and only when the sporophyte's primary shoot and root is developed enough for independence is the new plant dropped to the ground.[1] Club-moss gametophytes are mycoheterotrophic and long-lived, residing underground for several years before emerging from the ground and progressing to the sporophyte stage.[2]

Taxonomy

Phylogeny

The extant lycophytes are vascular plants (tracheophytes) with microphyllous leaves, distinguishing them from the euphyllophytes (plants with megaphyllous leaves). The sister group of the extant lycophytes and their closest extinct relatives are generally believed to be the zosterophylls, a paraphyletic or plesion group. Ignoring some smaller extinct taxa, the evolutionary relationships are as shown below.[3][4][5]

tracheophytes broadly defined lycophytes  

zosterophylls

   

extant lycophytes and close extinct relatives (Lycopodiopsida)

    euphyllophytes

ferns (including horsetails)

   

seed plants (spermatophytes)

     

As of 2019, there was broad agreement, supported by both molecular and morphological evidence, that the extant lycophytes fell into three groups, treated as orders in PPG I, and that these, both together and individually, are monophyletic, being related as shown in the cladogram below:[5]

extant lycophytes  

Lycopodiales

     

Isoetales

   

Selaginellales

     

Classification

The rank and name used for the taxon holding the extant lycophytes (and their closest extinct relatives) varies widely. Table 1 below shows some of the highest ranks that have been used. Systems may use taxa at a rank lower than the highest given in the table with the same circumscription; for example, a system that uses Lycopodiophyta as the highest ranked taxon may place all of its members in a single subclass.

Some systems use a higher rank for a more broadly defined taxon of lycophytes that includes some extinct groups more distantly related to extant lycophytes, such as the zosterophylls. For example, Kenrick & Crane (1997) use the subdivision Lycophytina for this purpose, with all extant lycophytes falling within the class Lycopsida.[3] Other sources exclude the zosterophylls from any "lycophyte" taxon.[6]

In the Pteridophyte Phylogeny Group classification of 2016 (PPG I), the three orders are placed in a single class, Lycopodiopsida, holding all extant lycophyte species. Older systems have used either three classes, one for each order, or two classes, recognizing the closer relationship between Isoetales and Selaginellales. In these cases, a higher ranked taxon is needed to contain the classes (see Table 1). As Table 2 shows, the names "Lycopodiopsida" and "Isoetopsida" are both ambiguous.

Subdivisions

The PPG I system divides up the extant lycophytes as shown below.

 • Class Lycopodiopsida Bartl. (3 orders)
 • Order Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl (1 extant family)

Some extinct groups, such as zosterophylls, fall outside the limits of the taxon as defined by the classifications in Table 1 above. However, other extinct groups fall within some circumscriptions of this taxon. Taylor et al. (2009) and Mauseth (2014) include a number of extinct orders in their division (phylum) Lycophyta, although they differ on the placement of some genera.[6][4] The orders included by Taylor et al. are:[6]

Mauseth uses the order †Asteroxylales, placing Baragwanathia in the Protolepidodendrales.[4]

The relationship between some of these extinct groups and the extant ones was investigated by Kenrick and Crane in 1997. When the genera they used are assigned to orders, their suggested relationship is:[13]

   

†Drepanophycales (†Asteroxylon, †Baragwanathia, †Drepanophycus)

     

Lycopodiales

     

†Protolepidodendrales (†Leclercqia, †Minarodendron)

     

Selaginellales (Selaginella, including subg. Stachygynandrum and subg. Tetragonostachys)

     

Isoetales (Isoetes)

   

†Lepidodendrales (†Paralycopodites)

           

Evolution

 src=
Artist's impression of a Lepidodendron
 src=
External impression of Lepidodendron from the Upper Carboniferous of Ohio
 src=
Axis (branch) from Archaeosigillaria or related lycopod from the Middle Devonian of Wisconsin

The Lycopodiopsida are distinguished from other vascular plants by the possession of microphylls and by their sporangia, which are lateral as opposed to terminal and which open (dehisce) transversely rather than longitudinally. In some groups, the sporangia are borne on sporophylls that are clustered into strobili. Phylogenetic analysis shows the group branching off at the base of the evolution of vascular plants and they have a long evolutionary history. Fossils are abundant worldwide, especially in coal deposits. Fossils that can be ascribed to the Lycopodiopsida first appear in the Silurian period, along with a number of other vascular plants. The Silurian Baragwanathia longifolia is one of the earliest identifiable species. Lycopodolica is another Silurian genus which appears to be an early member of this group.[14] The group evolved roots independently from the rest of the vascular plants.[15][16]

From the Devonian onwards, some species grew large and tree-like. Devonian fossil trees from Svalbard, growing in equatorial regions, raise the possibility that they drew down enough carbon dioxide to change the earth's climate significantly.[17] During the Carboniferous, tree-like forms (such as Lepidodendron and other "scale-trees" of the order Lepidodendrales) formed huge forests that dominated the landscape. Unlike modern trees, leaves grew out of the entire surface of the trunk and branches, but fell off as the plant grew, leaving only a small cluster of leaves at the top. The trees are marked with diamond-shaped scars where they once had leaves. Quillworts (order Isoetales) and Selaginella are considered their closest extant relatives and share some unusual features with these fossil trees, including the development of both bark, cambium and wood, a modified shoot system acting as roots, bipolar and secondary growth, and an upright stance.[1][18] The remains of scale-trees formed many fossil coal deposits. In Fossil Park, Glasgow, Scotland, fossilized lycophyte trees can be found in sandstone.

The Lycopodiopsida had their maximum diversity in the Pennsylvanian (Upper Carboniferous), particularly tree-like Lepidodendron and Sigillaria that dominated tropical wetlands. The complex ecology of these tropical rainforests collapsed during the Middle Pennsylvanian due to a change in climate.[19] In Euramerica, tree-like species apparently became extinct in the Late Pennsylvanian, as a result of a transition to a much drier climate, giving way to conifers, ferns and horsetails. In Cathaysia (now South China), tree-like species survived into the Permian. Nevertheless, lycopodiopsids are rare in the Lopingian (latest Permian), but regained dominance in the Induan (earliest Triassic), particularly Pleuromeia. After the worldwide Permian–Triassic extinction event, members of this group pioneered the repopulation of habitats as opportunistic plants. The heterogeneity of the terrestrial plant communities increased markedly during the Middle Triassic when plant groups like horsetails, ferns, pteridosperms, cycads, ginkgos and conifers resurfaced and diversified quickly.[20]

Microbial associations

Lycophytes form associations with microbes such as fungi and bacteria, including arbuscular mycorrhizal and endophytic associations.

Arbuscular mycorrhizal associations have been characterized in all stages of the lycophyte lifecycle: mycoheterotrophic gametophyte, photosynthetic surface-dwelling gametophyte, young sporophyte, and mature sporophyte.[2] Arbuscular mycorrhizae have been found in Selaginella spp. roots and vesicles.[21]

During the mycoheterotrophic gametophyte lifecycle stage, lycophytes gain all of their carbon from subterranean glomalean fungi. In other plant taxa, glomalean networks transfer carbon from neighboring plants to mycoheterotrophic gametophytes. Something similar could be occurring in Huperzia hypogeae gametophytes which associate with the same glomalean phenotypes as nearby Huperzia hypogeae sporophytes.[2]

Fungal endophytes have been found in many species of lycophyte, however the function of these endophytes in host plant biology is not known. Endophytes of other plant taxa perform roles such as improving plant competitive fitness, conferring biotic and abiotic stress tolerance, promoting plant growth through phytohormone production or production of limiting nutrients.[22] However, some endophytic fungi in lycophytes do produce medically relevant compounds. Shiraia sp Slf14 is an endophytic fungus present in Huperzia serrata that produces Huperzine A, a biomedical compound which has been approved as a drug in China and a dietary supplement in the U.S. to treat Alzheimer's Disease.[23] This fungal endophyte can be cultivated much more easily and on a much larger scale than H. serrata itself which could increase the availability of Huperzine A as a medicine.

Uses

The spores of lycopods are highly flammable and so have been used in fireworks.[24] Lycopodium powder, the dried spores of the common clubmoss, was used in Victorian theater to produce flame-effects. A blown cloud of spores burned rapidly and brightly, but with little heat. (It was considered safe by the standards of the time.)

References

 1. ^ a b Awasthi, D.K. (2009). "7.21". Cryptogams (Algae, Bryophyta and Pterldophyta). Meerut, India: Krishna Prakashan Media. Retrieved 2019-10-21.
 2. ^ a b c Winther, J.L. & Friedman, W.E. (2008). "Arbuscular mycorrhizal associations in Lycopodicaceae". New Phytologist. 177 (3): 790–801. doi:10.1111/j.1469-8137.2007.02276.x. PMID 17971070.
 3. ^ a b c Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997a). The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study. Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press. ISBN 978-1-56098-730-7.
 4. ^ a b c d Mauseth, James D. (2014). Botany : An introduction to Plant Biology (5th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning. ISBN 978-1-4496-6580-7.
 5. ^ a b c d PPG I (2016). "A community-derived classification for extant lycophytes and ferns". Journal of Systematics and Evolution. 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229. S2CID 39980610.
 6. ^ a b c d Taylor, T.N.; Taylor, E.L. & Krings, M. (2009). Paleobotany : The Biology and Evolution of Fossil Plants (2nd ed.). Amsterdam; Boston: Academic Press. ISBN 978-0-12-373972-8.
 7. ^ Niklas, Karl J. (2016). "Table 0.1". Plant Evolution: An Introduction to the History of Life. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-34214-6. Retrieved 2019-10-22.
 8. ^ Ruggiero, Michael A.; Gordon, Dennis P.; Orrell, Thomas M.; Bailly, Nicolas; Bourgoin, Thierry; Brusca, Richard C.; Cavalier-Smith, Thomas; Guiry, Michael D. & Kirk, Paul M. (2015). "A Higher Level Classification of All Living Organisms". PLOS ONE. 10 (4): e0119248. Bibcode:2015PLoSO..1019248R. doi:10.1371/journal.pone.0119248. PMC 4418965. PMID 25923521.
 9. ^ Kenrick, Paul & Crane, Peter R. (1997b). "The origin and early evolution of plants on land". Nature. 389 (6646): 33–39. Bibcode:1997Natur.389...33K. doi:10.1038/37918. S2CID 3866183.
 10. ^ Chase, Mark W. & Reveal, James L. (2009). "A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 122–127. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01002.x.
 11. ^ Baillie, Jonathan; Hilton-Taylor, Craig & Stuart, S.N. (2004). IUCN Red List of Threatened Species 2004: A Global Species Assessment. Gland, Switzerland: IUCN—The World Conservation Union. p. 27. ISBN 978-2-8317-0826-3. Retrieved 2019-10-16.
 12. ^ Yatsentyuk, S.P.; Valiejo-Roman, K.M.; Samigullin, T.H.; Wilkström, N.; Troitsky, A.V. (2001). "Evolution of Lycopodiaceae Inferred from Spacer Sequencing of Chloroplast rRNA Genes". Russian Journal of Genetics. 37 (9): 1068–1073. doi:10.1023/A:1011969716528. S2CID 22187626.
 13. ^ Kenrick & Crane (1997a), p. 239.
 14. ^ Raymond, A.; Gensel, P. & Stein, W.E. (2006). "Phytogeography of Late Silurian macrofloras". Review of Palaeobotany and Palynology. 142 (3–4): 165–192. doi:10.1016/j.revpalbo.2006.02.005.
 15. ^ Hetherington, A.J. & Dolan, L. (2018). "Stepwise and independent origins of roots among land plants". Nature. 561 (7722): 235–239. Bibcode:2018Natur.561..235H. doi:10.1038/s41586-018-0445-z. PMC 6175059. PMID 30135586.
 16. ^ Hetherington, A.J. & Dolan, L. (2019). "Rhynie chert fossils demonstrate the independent origin and gradual evolution of lycophyte roots". Current Opinion in Plant Biology. 47: 119–126. doi:10.1016/j.pbi.2018.12.001. PMID 30562673. S2CID 56476813.
 17. ^ "Tropical fossil forests unearthed in Arctic Norway".
 18. ^ Stewart, Wilson N. & Rothwell, Gar W. (1993). Paleobotany and the Evolution of Plants (2nd ed.). Cambridge University Press. pp. 150–153. ISBN 978-0-521-38294-6.
 19. ^ Sahney, S.; Benton, M.J. & Falcon-Lang, H.J. (2010). "Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica". Geology. 38 (12): 1079–1082. doi:10.1130/G31182.1.
 20. ^ Moisan, Philippe & Voigt, Sebastian (2013). "Lycopsids from the Madygen Lagerstätte (Middle to Late Triassic, Kyrgyzstan, Central Asia)". Review of Palaeobotany and Palynology. 192: 42–64. doi:10.1016/j.revpalbo.2012.12.003.
 21. ^ Lara-Pérez, L.A. & Valdés-Baizabal, M.D. (2015). "Mycorrhizal associations of ferns and lycopods of central Veracruz, Mexico". Symbiosis. 65 (2): 85–92. doi:10.1007/s13199-015-0320-8. S2CID 8550654.
 22. ^ Bacon, C.W. & Hinton, D.M. (2007). "Bacterial endophytes: the endophytic niche, its occupants, and its utility". In Gnanamanickam, S.S. (ed.). Plant-Associated Bacteria. Dorcrecht: Springer. pp. 155–194.
 23. ^ Zhu, D. (2010). "A novel endophytic Huperzine A-producing fungus, Shirai sp. Slf14, isolated from Huperzia serrata". Journal of Applied Microbiology. 109 (4): 1469–1478. doi:10.1111/j.1365-2672.2010.04777.x. PMID 20602655. S2CID 43582152.
 24. ^ Cobb, B. & Foster, L.L. (1956). A Field Guide to Ferns and their related families: Northeastern and Central North America with a section on species also found in the British Isles and Western Europe. Peterson Field Guides. Boston: Houghton Mifflin. p. 215.

 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia authors and editors
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia EN

Lycopodiopsida: Brief Summary ( англиски )

добавил wikipedia EN

Lycopodiopsida is a class of herbaceous vascular plants known as lycopods, lycophytes or other terms including the component lyco-. Members of the class are called clubmosses, firmosses, spikemosses and quillworts. They have dichotomously branching stems bearing simple leaves called microphylls and reproduce by means of spores borne in sporangia on the sides of the stems at the bases of the leaves. Although living species are small, during the Carboniferous, extinct tree-like forms formed huge forests that dominated the landscape and contributed to coal deposits.

The nomenclature and classification of plants with microphylls varies substantially among authors. A consensus classification for extant (living) species was produced in 2016 by the Pteridophyte Phylogeny Group (PPG I), which places them all in the class Lycopodiopsida, which includes the classes Isoetopsida and Selaginellopsida used in other systems. (See .) Alternative classification systems have used ranks from division (phylum) to subclass. In the PPG I system, the class is divided into three orders, Lycopodiales, Isoetales and Selaginellales.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia authors and editors
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia EN

Lycopsida ( шпански; кастиљски )

добавил wikipedia ES

Lycopsida o Lycopodiopsida es una clase de plantas pteridofitas que agrupa a todos los miembros vivientes de la división Lycophyta, un grupo antiguo y basal de plantas vasculares. El término Lycopodiidae pertenece a la categoría taxonómica de subclase en la moderna clasificación de Christenhusz et al. 2011.[1][2][3]

Filogenia

Los licopodios actuales se relacionan del siguiente modo:

Lycopsida

Lycopodiales

Isoëtales

   

Selaginellales

     

Lycopsida se origina y se diversifica en varios órdenes durante el Devónico.[6]​ Tomando en cuenta los grupos extintos, se postula la siguiente filogenia:[7][8]

Lycophyta

Zosterophyllopsida † (P)

Lycopsida

Drepanophycales

     

Lycopodiales

     

Protolepidodendrales

     

Selaginellales

     

Isoetales

     

Lepidodendrales

   

Pleuromeiales

               

Taxonomía

Introducción teórica en Taxonomía

La clasificación más actualizada es la de Christenhusz et al. 2011[1][2][3]​ (basada en Smith et al. 2006,[4]​ 2008[5]​); que también provee una secuencia lineal de las licofitas y monilofitas.

 • Subclase I. Lycopodiidae Bek., Kurs Bot. 1: 115 (1863).
  Sinónimos: Selaginellidae Knobl. in J.E.B.Warming, Handb. Syst. Bot .: 157 (1890). Isoëtidae Reveal, Phytologia 79: 70 (1996).

Referencias

 1. a b c Christenhusz et al. 2011. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns. Phytotaxa 19: 7-54.
 2. a b c Preface to “Linear sequence, classification, synonymy, and bibliography of vascular plants: Lycophytes, ferns, gymnosperms and angiosperms” http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00019p006.pdf
 3. a b c Corrections to Phytotaxa 19: Linear sequence of lycophytes and ferns http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00028p052.pdf
 4. a b A. R. Smith, K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, P. G. Wolf. 2006. "A classification for extant ferns". Taxon 55(3), 705-731 ( pdf)
 5. a b Smith, A.R., Pryer, K.M., Schuettpelz, E., Korall, P., Schneider, H., & Wolf, P.G. (2008) Fern classification, pp. 417–467 en: Ranker, T.A., & Haufler, C.H. (eds.), Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes. Cambridge , Cambridge University Press.
 6. E. Taylor, T. Taylor, M. Krings 2009, Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants.
 7. Jason Hilton & Richard M. Bateman 2006, Pteridosperms are the backbone of seed-plant phylogeny. The Journal of the Torrey Botanical Society 133(1):119-168.
 8. Kathy Willis & Jennifer McElwain 2002-2014, The Evolution of Plants. 3. The colonization of land. Oxford UP
 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autores y editores de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia ES

Lycopsida: Brief Summary ( шпански; кастиљски )

добавил wikipedia ES

Lycopsida o Lycopodiopsida es una clase de plantas pteridofitas que agrupa a todos los miembros vivientes de la división Lycophyta, un grupo antiguo y basal de plantas vasculares. El término Lycopodiidae pertenece a la categoría taxonómica de subclase en la moderna clasificación de Christenhusz et al. 2011.​​​

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autores y editores de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia ES

Kollad ( естонски )

добавил wikipedia ET

Kollad ehk pärisraikad (Lycopodiopsida) on soontaimede klass.

Seltse:

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Vikipeedia autorid ja toimetajad
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia ET

Liekomaiset (luokka) ( фински )

добавил wikipedia FI

Liekomaiset (Lycopodiopsida, synon. Lycopsida) on sanikkaisiin kuuluva luokka. Sen taksonomisesta luokittelusta on käyty keskusteluja. Integrated Taxonomic Information System ITIS:in mukaan luokkaan kuuluu kolme lahkoa: Isoetales, Lycopodiales ja Selaginellales. Kuhunkin näistä lahkoista kuuluu vain yksi heimo. [2]

Liekomaiset muistuttavat varhaisimpia putkilokasveja; niitä voi pitää elävinä fossiileina. Liekomaisia oli runsaasti kivihiilikaudella.[3]

Lähteet

 1. Tirri, R., Lehtonen, J., Lemmetyinen, R., Pihakaski, S. & Portin, P.: Biologian sanakirja. (suomenkieliset nimet). Helsinki: Otava, 2001. ISBN 951-1-17618-8.
 2. ITIS
 3. PEDA
Tämä kasveihin liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedian tekijät ja toimittajat
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia FI

Liekomaiset (luokka): Brief Summary ( фински )

добавил wikipedia FI

Liekomaiset (Lycopodiopsida, synon. Lycopsida) on sanikkaisiin kuuluva luokka. Sen taksonomisesta luokittelusta on käyty keskusteluja. Integrated Taxonomic Information System ITIS:in mukaan luokkaan kuuluu kolme lahkoa: Isoetales, Lycopodiales ja Selaginellales. Kuhunkin näistä lahkoista kuuluu vain yksi heimo.

Liekomaiset muistuttavat varhaisimpia putkilokasveja; niitä voi pitää elävinä fossiileina. Liekomaisia oli runsaasti kivihiilikaudella.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedian tekijät ja toimittajat
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia FI

Lycopodiopsida ( француски )

добавил wikipedia FR

Les Lycopodiopsida sont une classe de végétaux.

Liste des sous-classes et des ordres

Selon BioLib (25 avril 2019)[1] :

Selon Catalogue of Life (25 avril 2019)[2], NCBI (25 avril 2019)[3] et World Register of Marine Species (25 avril 2019)[4] :

Selon ITIS (25 avril 2019)[5] :

Notes et références

Références taxinomiques

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia FR

Lycopodiopsida: Brief Summary ( француски )

добавил wikipedia FR

Les Lycopodiopsida sont une classe de végétaux.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia FR

Garbhógach ( ирски )

добавил wikipedia GA

Planda a tháirgeann spóir, gaolta le raithneach is eireaball capaill. An gas fada, ag cur géag amach go rialta, cumhdaithe le cuid mhaith duilleog beag. Spóragáin in ascaillí na nduilleog, eagraithe go minic i strobalas foirceanta cónchruthach. Faightear i ngach áit é, beagnach, agus an-chuid i bhfraochmhánna is gnáthóga cosúla. Níl beo anois ach garbhógach, caonach spícíneach, agus lus an chleite, baill de ghrúpa ársa, Lycopsida, a bhí ilghnéitheach, fiú le foirmeacha ar dhéanamh crainn, sa tréimhse Charbónmhar, a bhfaightear iontaisí díobh go minic.

 src=
Tá an t-alt seo bunaithe ar ábhar as Fréamh an Eolais, ciclipéid eolaíochta agus teicneolaíochta leis an Ollamh Matthew Hussey, foilsithe ag Coiscéim sa bhliain 2011. Tá comhluadar na Vicipéide go mór faoi chomaoin acu beirt as ucht cead a thabhairt an t-ábhar ón leabhar a roinnt linn go léir.
 src=
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh.


лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Údair agus eagarthóirí Vicipéid
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia GA

Crvotočnice ( хрватски )

добавил wikipedia hr Croatian

Crvotočnice (crvotočine, lat. Lycopodiopsida), jedan od razreda papratnjača u koje su tradicionalno svrstavane sa pravim papratima (Polypodiopsida, Filicatae), preslicama (Equisetatae) i izumrlim razredom psilofite (Psilophytatae), s kojima čine odjeljak nižih vaskularnih stablašica.

Crvotočnice su dana podijeljene na redove Lycopodiales koji ime nosi po rodu crvotočina ili prečica (Lycopodium), Isoetales sa rodom črnovka i Selaginellales sa rodom selagina (Selaginella) [1]

Crvotočnice su zeljasto bilje dijelom izosporne (Lycopodiales), dijelom heterosporne (Selaginellales i Isoetales).

Rod Lycopodium kojemu pripada i vrsta kijačasta prečica pospješuje izlučivanje mokračne kiseline, te se koristi u liječenju gihta. Zbog toga što joj spore lako izgaraju u srednjem vijeku su korištene za postizanje pirotehničkih efekata, a kasnije i za stvaranje bljeska prilikom fotografiranja.[2]

Redovi

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke vezane uz: Crvotočnice
Logotip Wikivrsta
Wikivrste imaju podatke o: Lycopodiopsida

Izvori

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autori i urednici Wikipedije
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia hr Croatian

Crvotočnice: Brief Summary ( хрватски )

добавил wikipedia hr Croatian

Crvotočnice (crvotočine, lat. Lycopodiopsida), jedan od razreda papratnjača u koje su tradicionalno svrstavane sa pravim papratima (Polypodiopsida, Filicatae), preslicama (Equisetatae) i izumrlim razredom psilofite (Psilophytatae), s kojima čine odjeljak nižih vaskularnih stablašica.

Crvotočnice su dana podijeljene na redove Lycopodiales koji ime nosi po rodu crvotočina ili prečica (Lycopodium), Isoetales sa rodom črnovka i Selaginellales sa rodom selagina (Selaginella)

Crvotočnice su zeljasto bilje dijelom izosporne (Lycopodiales), dijelom heterosporne (Selaginellales i Isoetales).

Rod Lycopodium kojemu pripada i vrsta kijačasta prečica pospješuje izlučivanje mokračne kiseline, te se koristi u liječenju gihta. Zbog toga što joj spore lako izgaraju u srednjem vijeku su korištene za postizanje pirotehničkih efekata, a kasnije i za stvaranje bljeska prilikom fotografiranja.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autori i urednici Wikipedije
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia hr Croatian

Lycopodiopsida ( индонезиски )

добавил wikipedia ID

Lycopodiopsida mencakup berbagai jenis tumbuhan berpembuluh berspora dengan struktur pembuluh yang primitif dengan daun yang sempit dan cenderung duduk. Dalam klasifikasi tumbuhan versi awal yang diajarkan di tingkat sekolah menengah, paku kawat ditempatkan bersama-sama dengan rane ke dalam kelas Lycopodiinae[1]. Menurut sistem klasifikasi masa kini, yang memasukkan informasi pendukung dari data molekuler, rane dipisahkan ke dalam kelas Isoetopsida, bersama-sama dengan Isoetes.

Di dalam sistematika tumbuhan yang dianut banyak peneliti (lihat Smith et al. 2006[2]), paku kawat tidak lagi dimasukkan ke dalam kelompok paku-pakuan sejati (divisi Pteridophyta arti sempit, sensu stricto) melainkan ke dalam divisi tersendiri untuk menghindari terbentuknya pengelompokan yang parafiletik.

Anggota-anggota Lycopodiopsida mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Pada beberapa jenis, daunnya mempunyai lidah-lidah (ligula). Sporangium pada Lycopodiopsida tersusun dalam strobilus dan terbentuk di ujung cabang.

Lycopodiopsida memiliki satu bangsa dan satu suku, dengan empat marga yang hidup pada masa kini: Lycopodium, Lycopodiella, Huperzia, dan Phylloglossum. Berbagai spesies fosil anggota kelas ini, yang hidup di Zaman Karbon, telah membentuk batu bara. Contoh-contohnya adalah Asteroxylon dan Drepanophycus.

Referensi

 1. ^ Buku sekolah elektronik [Kistinnah, Endang Sri Lestari] (2009). Biologi 1 : Makhluk Hidup dan Lingkungannya Untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. ISBN 978-979-068-129-3 (no. jilid lengkap) / ISBN 978-979-068-131-6. Periksa nilai |author-link1= (bantuan)
 2. ^ Smith AR, Pryer KM, Schuettpelz E, Korall P, Schneider H, Wolf PG 2006. A classification for extant ferns. Taxon 55:705-731.
Blue morpho butterfly.jpg Artikel bertopik biologi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Penulis dan editor Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia ID

Lycopodiopsida: Brief Summary ( индонезиски )

добавил wikipedia ID

Lycopodiopsida mencakup berbagai jenis tumbuhan berpembuluh berspora dengan struktur pembuluh yang primitif dengan daun yang sempit dan cenderung duduk. Dalam klasifikasi tumbuhan versi awal yang diajarkan di tingkat sekolah menengah, paku kawat ditempatkan bersama-sama dengan rane ke dalam kelas Lycopodiinae. Menurut sistem klasifikasi masa kini, yang memasukkan informasi pendukung dari data molekuler, rane dipisahkan ke dalam kelas Isoetopsida, bersama-sama dengan Isoetes.

Di dalam sistematika tumbuhan yang dianut banyak peneliti (lihat Smith et al. 2006), paku kawat tidak lagi dimasukkan ke dalam kelompok paku-pakuan sejati (divisi Pteridophyta arti sempit, sensu stricto) melainkan ke dalam divisi tersendiri untuk menghindari terbentuknya pengelompokan yang parafiletik.

Anggota-anggota Lycopodiopsida mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Pada beberapa jenis, daunnya mempunyai lidah-lidah (ligula). Sporangium pada Lycopodiopsida tersusun dalam strobilus dan terbentuk di ujung cabang.

Lycopodiopsida memiliki satu bangsa dan satu suku, dengan empat marga yang hidup pada masa kini: Lycopodium, Lycopodiella, Huperzia, dan Phylloglossum. Berbagai spesies fosil anggota kelas ini, yang hidup di Zaman Karbon, telah membentuk batu bara. Contoh-contohnya adalah Asteroxylon dan Drepanophycus.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Penulis dan editor Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia ID

Pataisainiai ( литвански )

добавил wikipedia LT

Pataisainiai (lot. Lycopodiopsida) – augalų (Plantae) karalystės, pataisūnų (Lycopodophyta) skyriaus klasė. Priklauso sporinių induočių grupei.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Vikipedijos autoriai ir redaktoriai
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia LT

Staipekņi ( латвиски )

добавил wikipedia LV

Staipekņu klases augi, staipekņi,(latīņu: Lycopodiopsida) ir sporaugu (Pteridophytes) staipekņu nodalījuma (Lycopodiophyta) augi. Mūsdienu staipekņi ir gan staipekņu dzimtas , gan apdziru dzimtas augi, kas pieder staipekņu kārtai (Lycopodiales). Staipekņu klasē ir arī viena aizvēsturiska, izmirusi kārta Drepanophycales.

Zinātnieki uzskata, ka vissenākie vaskulārie augi izskatījās līdzīgi staipekņiem. Tiem bija ložņājoši stublāji ar stāviem zariem, kas bija klāti ar mazām lapiņām, un tie vairojās ar sporām.

Apraksts

Staipekņi ir viengadīgi vai daudzgadīgi mūžzaļi lakstaugi. Tiem ir ložņājošs stumbrs, no kura paceļas vairāki stāvi zari. Uz zariem attīstās iegarenas vārpiņas, kuras sauc par strobiliem. Strobili var veidoties uzreiz zara galā, vai uz pagarināta kātiņa staipekņu dzimtas augiem, bet apdziru dzimtas augiem sporas attīstās lapiņu žāklēs. Strobilos veidojas sporangiji ar sporām. Strobili ir zaļā krāsā, bet pirms sporu izbiršanas tie kļūst dzelteni. Zarus klāj nelielas lapiņas, kas var būt gan īlenveida, lancetiskas vai zvīņveida.[1] Staipekņi aug ļoti lēni, maksimums pāris centimetrus gadā.[2]

Dažu staipekņu sugu attīstība no sporas līdz brīdim, kad tas pats var ražot sporas, var ilgt pat 30 gadus, tādēļ visi Latvijā augošie staipekņi ir aizsargājami augi.[3] Mūsdienās staipekņus, bet biežāk to sporas izmanto homeopātijā un farmakoloģijā. Latvieši senos laikos staipekņu sporas sauca par raganu miltiem.[4]

Staipekņu kārta

Staipekņu kārtas (Lycopodiales) sistematizācija pēdējos gados ir pārkārtota un pārgrupēta. Šobrīd zinātnieki cenšas staipekņus sagrupēt detalizētāk un ne tik vispārīgi kā tas bija senāk, izmantojot morfoloģiskos un ģenētiskos pētījumus. Līdz ar to apdziras, kas kādreiz piederēja staipekņu dzimtai ir izdalītas atsevišķā apdziru dzimtā (Huperziaceae).

Klasifikācija

† izmirusi augu grupa

Atsauces

 1. Staipekņi
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2011. gada 27. jūnijā. Skatīts: 2011. gada 27. jūnijā.
 3. V.Baroniņa, I.Lodziņa "Populārzinātniskā Latvijas Sarkanā grāmata", 1992.g., ISBN 5-7966-0544-5
 4. «E-Mistērija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2010. gada 15. decembrī. Skatīts: 2010. gada 17. martā.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia autori un redaktori
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia LV

Staipekņi: Brief Summary ( латвиски )

добавил wikipedia LV

Staipekņu klases augi, staipekņi,(latīņu: Lycopodiopsida) ir sporaugu (Pteridophytes) staipekņu nodalījuma (Lycopodiophyta) augi. Mūsdienu staipekņi ir gan staipekņu dzimtas , gan apdziru dzimtas augi, kas pieder staipekņu kārtai (Lycopodiales). Staipekņu klasē ir arī viena aizvēsturiska, izmirusi kārta Drepanophycales.

Zinātnieki uzskata, ka vissenākie vaskulārie augi izskatījās līdzīgi staipekņiem. Tiem bija ložņājoši stublāji ar stāviem zariem, kas bija klāti ar mazām lapiņām, un tie vairojās ar sporām.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia autori un redaktori
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia LV

Lycopsida ( холандски; фламански )

добавил wikipedia NL

De Lycopsida vormen een klasse van vaatplanten die de ordes van de Lycopodiales, de Isoetales en de Selaginellales omvat. In de 23e druk van de "Heukels" wordt de naam Lycopsida gebruikt voor de klasse die de wolfsklauwfamilie (Lycopodiaceae) omvat, met vijf soorten in Nederland, alsook de biesvarenfamilie (Isoetaceae), met twee soorten in Nederland.

De familie Lycopodiaceae wordt geplaatst in de orde Lycopodiales, terwijl de Isoetaceae geplaatst wordt in de orde Isoetales. Bij deze groep hoort ook Selaginella, die niet van nature in Nederland en België voorkomt, en die ingedeeld wordt in de orde Selaginellales.

In andere literatuur wordt de groep ook wel onder andere namen behandeld, al dan niet in een andere rang. Dergelijke andere namen die gebruikt worden zijn Lycophyta, Lycopodiophyta, Lycopodiopsida. Hierbij is

 • Lycophyta een beschrijvende plantennaam die in elke rang (boven die van familie) gebruikt mag worden.
 • Lycopodiophyta een naam in de rang van afdeling (divisio of phylum), gevormd uit de familienaam Lycopodiaceae.
 • Lycopodiopsida een naam in de rang van klasse, gevormd uit de familienaam Lycopodiaceae. Deze naam kan gebruikt worden voor de hele groep, maar, afhankelijk van taxonomisch inzicht, ook voor een deelgroep (binnen de Lycopodiophyta).

Het is een zeer oude groep van planten, die in het verre verleden veel groter was. Uit fossiele vondsten uit het Devoon en Carboon zijn boomgrote vertegenwoordigers bekend, die geplaatst worden in een orde Lepidodendrales, een van de vele ordes met alleen fossiele vertegenwoordigers.

Fylogenetische stamboom van de Tracheophyta, vaatplanten
een polyfyletische groep
Bronnen, noten en/of referenties
 1. Tot de polyfyletische groep van de rhyniofyten behoren Horneophyton, † Aglaophyton en de † Rhyniales
 2. a b c wordt gerekend tot de parafyletische groep van de progymnospermofyten
 3. a b c d e wordt gerekend tot de parafyletische groep van de zaadvarens
 4. a b c d e wordt gerekend tot de parafyletische groep van de naaktzadigen
 5. tot de polyfyletische groep van de ANA grade behoren: Amborellales, Nymphaeales en Austrobaileyales

Externe links

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia-auteurs en -editors
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia NL

Widłaki jednakozarodnikowe ( полски )

добавил wikipedia POL
Lycopodium plant.jpg
Lycopodiella cernua Systematyka Reveala Domena eukarionty Królestwo rośliny Podkrólestwo naczyniowe Gromada widłaki Klasa widłaki jednozarodnikowe Nazwa systematyczna Lycopodiopsida Bartl. pub. Ord. Nat. Pl.: 14, 19. Sep 1830.

Widłaki jednozarodnikowe, widłaki właściwe, widłakowe właściwe (Lycopodiopsida) - klasa roślin naczyniowych.

Charakterystyka

Tworzą pokładające się pędy i korzenie. Ich liście posiadają tylko 1 wiązkę przewodzącą. Wielkość pędów może sięgać do 20 centymetrów. Pojedyncze zarodnie znajdują się na wierzchniej stronie liścia.

Systematyka

Pozycja w systemie Reveala

Gromada widłaki (Lycopodiophyta), podgromada Lycopodiophytina, klasa: widłaki jednakozarodnikowe [1]

Pozycja klasy w systemie (?)

Przypisy

 1. Reveal James L. System of Classification. PBIO 250 Lecture Notes: Plant Taxonomy. Department of Plant Biology, University of Maryland, 1999 Systematyka klasy Lycopodiopsida według Reveala
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia POL

Widłaki jednakozarodnikowe: Brief Summary ( полски )

добавил wikipedia POL

Widłaki jednozarodnikowe, widłaki właściwe, widłakowe właściwe (Lycopodiopsida) - klasa roślin naczyniowych.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia POL

Lycopodiopsida ( португалски )

добавил wikipedia PT

Lycopodiopsida (ou Lycopsida) é uma classe de plantas vasculares sem sementes (pteridófitas) da divisão Lycopodiophyta que agrupa a ordem extante Lycopodiales e a ordem Drepanophycales, apenas conhecida do registo fóssil. Na classificação de Christenhusz et al. 2011,[1][2][3] o agrupamento é considerado na categoria taxonómica de subclasse, com a designação de Lycopodiidae, sendo nesse sistema o único táxon da divisão Lycopodiophyta que contém representantes vivos.

Sistemática e filogenia

O cladograma que se segue apresenta a estrutura e enquadramento filogenético do agrupamento:

Lycopodiophyta Lycopodiopsida Lycopodiales

Lycopodiaceae
DrepanophycalesIsoetopsida

Selaginellales
Lepidodendrales
PleuromeiaIsoetales


Agrupa a todos os membros extantes da divisão Lycophyta, um grupo antigo e basal de plantas vasculares. O termo Lycopodiidae pertence à categoria taxonómica de subclasse na moderna classificação de Christenhusz et al. 2011,[1][2][3] sendo nesse sistema o único táxon do grupo que contém representantes vivos. A subclasse é dividida em três ordens:

Taxonomia

A classificação mais atualizada é a do Christenhusz et al. 2011[1][2][3] (basada en Smith et al. 2006,[4] 2008[5]); que também fornece uma sequência linear das licófitas e monilófitas.

 • Subclasse I. Lycopodiidae Bek., Kurs Bot. 1: 115 (1863).
  Sinónimos: Selaginellidae Knobl. in J.E.B.Warming, Handb. Syst. Bot .: 157 (1890). Isoëtidae Reveal, Phytologia 79: 70 (1996).

Filogenia

Os licopódios actuais, ou seja extantes, estão relacionados entre si do seguinte modo:

Lycopodiopsida

Lycopodiales


IsoetalesSelaginellales
O agrupamento Lycopsida apareceu e diversificou-se em várias ordens durante o Devónico.[6] Tomando em conta os grupos extintos, pode ser postulada a seguinte filogenia:[7][8]

Lycophyta

Zosterophyllopsida † (P)


Lycopodiopsida

Drepanophycales
Lycopodiales
Protolepidodendrales
Selaginellales
Isoetales
LepidodendralesPleuromeiales

Notas

 1. a b c Christenhusz et al. 2011. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns. Phytotaxa 19: 7-54.
 2. a b c Preface to “Linear sequence, classification, synonymy, and bibliography of vascular plants: Lycophytes, ferns, gymnosperms and angiosperms” http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00019p006.pdf
 3. a b c Corrections to Phytotaxa 19: Linear sequence of lycophytes and ferns http://www.mapress.com/phytotaxa/content/2011/f/pt00028p052.pdf
 4. A. R. Smith, K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, P. G. Wolf. 2006. "A classification for extant ferns". Taxon 55(3), 705-731 ( pdf)
 5. Smith, A.R., Pryer, K.M., Schuettpelz, E., Korall, P., Schneider, H., & Wolf, P.G. (2008) Fern classification, pp. 417–467 en: Ranker, T.A., & Haufler, C.H. (eds.), Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes. Cambridge , Cambridge University Press.
 6. E. Taylor, T. Taylor, M. Krings 2009, Paleobotany: The Biology and Evolution of Fossil Plants.
 7. Jason Hilton & Richard M. Bateman 2006, Pteridosperms are the backbone of seed-plant phylogeny. The Journal of the Torrey Botanical Society 133(1):119-168.
 8. Kathy Willis & Jennifer McElwain 2002-2014, The Evolution of Plants. 3. The colonization of land. Oxford UP

 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autores e editores de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia PT

Lycopodiopsida: Brief Summary ( португалски )

добавил wikipedia PT

Lycopodiopsida (ou Lycopsida) é uma classe de plantas vasculares sem sementes (pteridófitas) da divisão Lycopodiophyta que agrupa a ordem extante Lycopodiales e a ordem Drepanophycales, apenas conhecida do registo fóssil. Na classificação de Christenhusz et al. 2011, o agrupamento é considerado na categoria taxonómica de subclasse, com a designação de Lycopodiidae, sendo nesse sistema o único táxon da divisão Lycopodiophyta que contém representantes vivos.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Autores e editores de Wikipedia
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia PT

Lisičjakovci ( шпански; кастиљски )

добавил wikipedia SL

Lisičjakovci (znanstveno ime Lycopodiopsida) so razred rastlin, sorodnih praprotnicam. Po zgradbi so podobni najstarejšim cevnicam: imajo majhne, luskaste liste, homosporne spore v sporangijih na dniščih listov, razvejena stebla (navadno dihotomno) in preprosto obliko.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Avtorji in uredniki Wikipedije
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia SL

Плауновидні ( украински )

добавил wikipedia UK

Плауновидні (Lycopodiopsida) — клас плауноподібних рослин. У сучасній флорі відомо близько 200 видів, що належать до 5 родів, 2 родин і одного порядку.

Опис

Листки плауновидних ланцетні, гострі, шилоподібні або лускоподібні, без язичка. Спорофіли не відрізняються або мало відрізняються від вегетативних листків. Спори однакові за розміром. Гаметофіт у тропічних рослин помірного клімату підземний, бульбоподібний, безбарвний, з мікоризою. Сперматозоїди з двома джгутиками.

Джерела

 • Øllgaard, V. (1987). A Revised Classification of the Lycopodiaceae s. lat.. Opera Botanica 92: 153–78., cited in Yatsentyuk та ін., 2001
 • Yatsentyuk, S.P.; Valiejo-Roman, K.M.; Samigullin, T.H.; Wilkström, N.; & Troitsky, A.V. (2001). Evolution of Lycopodiaceae Inferred from Spacer Sequencing of Chloroplast rRNA Genes. Russian Journal of Genetics 37 (9): 1068–73. doi:10.1023/A:1011969716528.


лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Автори та редактори Вікіпедії
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia UK

Плауновидні: Brief Summary ( украински )

добавил wikipedia UK

Плауновидні (Lycopodiopsida) — клас плауноподібних рослин. У сучасній флорі відомо близько 200 видів, що належать до 5 родів, 2 родин і одного порядку.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Автори та редактори Вікіпедії
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia UK

Lớp Thạch tùng ( виетнамски )

добавил wikipedia VI

Lớp Thạch tùng hay lớp Thông đất (danh pháp khoa học: Lycopodiopsida, danh pháp cũ Lycopsida) là một lớp thực vật, thường được gộp nhóm lỏng lẻo như là các đồng minh của dương xỉ, và bao gồm các loài thạch tùng, thông đất, thạch sam. Lớp Lycopodiopsida theo truyền thống bao gồm tất cả các dạng thạch tùng, bao gồm cả các chi Selaginella (quyển bá) và Isoetes (thủy phỉ). Tuy nhiên, các đơn vị phân loại này trong phạm vi ngành Lycopodiophyta hiện nay được coi là đủ cổ đại để dảm bảo cho chúng có sự chia tách ở cấp bậc cao hơn, phù hợp với miêu tả theo nhánh học.

Các dạng thông đất về cấu trúc là tương tự như các dạng thực vật có mạch sớm nhất, với các lá nhỏ, trông giống như vảy, các bào tử cùng một dạng được sinh ra trong các túi bào tử ở phần gốc lá, thân phân cành (thường rẽ đôi) và nói chung có dạng đơn giản.

Lớp Lycopodiopsida như diễn giải tại đây chỉ chứa một bộ còn sinh tồn là bộ Lycopodiales và một bộ đã tuyệt chủng là bộ Drepanophycales.

Bộ Lycopodiales

Phân loại của nhóm này trong những năm gần đây vẫn chưa được giải quyết và sự đồng thuận vẫn chưa có. Các phân loại cũ có định nghĩa và giới hạn rộng hơn cho chi Lycopodium (thạch tùng), và thực tế bao gồm toàn bộ các loài của bộ Lycopodiales. Xu hướng trong những năm gần đây có định nghĩa cho chi Lycopodium hẹp hơn và xếp các loài khác trong vài chi, một sự xếp đặt được cả các dữ liệu hình thái học lẫn dữ liệu phân tử hỗ trợ và nó được phê chuẩn trong một loạt các sửa đổi cũng như các kiểu giải quyết cho nhóm thực vật này. Các chi này rơi vào hai nhóm khác biệt nhưng vẫn chưa có đồng thuận về việc nên công nhận chúng trong một họ duy nhất là Lycopodiaceae hay nên tách chúng ra thành hai họ: là họ Lycopodiaceae với định nghĩa hẹp và họ Huperziaceae (thạch sam).

Họ Lycopodiaceae, theo định nghĩa hẹp bao gồm chi còn loài sinh tồn là Lycopodium, bao gồm các loài như thạch tùng châu Âu (hay thạch tùng chân sói) (Lycopodium clavatum), thông đất (Lycopodium obscurum), thạch tùng phương nam hay tuyết tùng đất phương Nam (Lycopodium digitatum) và một số các loài khác. Trong họ này còn có các loài của chi Lycopodiella, như thạch tùng đầm lầy hay thạch tùng nhỏ (Lycopodiella inundata). Phần lớn các loài của chi Lycopodium đều ưa thích các dạng đất cát, chua vùng cao trong khi các loài trong chi Lycopodiella lại ưa đất chua vùng đầm lầy.

Nhóm chính khác, họ Huperziaceae còn gọi là thạch sam. Nhóm này bao gồm chi Huperzia, chẳng hạn như thạch sam sáng (Huperzia lucidula), thạch sam núi (Huperzia porophila), thạch sam phương Bắc (Huperzia selago). Nhóm này cũng bao gồm nhóm thực vật kỳ cục dạng thân củ ở Australasia của chi Phylloglossum, mà cho tới tận gần đây người ta vẫn cho rằng chỉ có quan hệ họ hàng xa với thạch tùng. Tuy nhiên, thử nghiệm gen gần đây đã chỉ ra rằng nó có quan hệ họ hàng rất gần với chi Huperzia.

Xem thêm

Tham khảo

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia tác giả và biên tập viên
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia VI

Lớp Thạch tùng: Brief Summary ( виетнамски )

добавил wikipedia VI

Lớp Thạch tùng hay lớp Thông đất (danh pháp khoa học: Lycopodiopsida, danh pháp cũ Lycopsida) là một lớp thực vật, thường được gộp nhóm lỏng lẻo như là các đồng minh của dương xỉ, và bao gồm các loài thạch tùng, thông đất, thạch sam. Lớp Lycopodiopsida theo truyền thống bao gồm tất cả các dạng thạch tùng, bao gồm cả các chi Selaginella (quyển bá) và Isoetes (thủy phỉ). Tuy nhiên, các đơn vị phân loại này trong phạm vi ngành Lycopodiophyta hiện nay được coi là đủ cổ đại để dảm bảo cho chúng có sự chia tách ở cấp bậc cao hơn, phù hợp với miêu tả theo nhánh học.

Các dạng thông đất về cấu trúc là tương tự như các dạng thực vật có mạch sớm nhất, với các lá nhỏ, trông giống như vảy, các bào tử cùng một dạng được sinh ra trong các túi bào tử ở phần gốc lá, thân phân cành (thường rẽ đôi) và nói chung có dạng đơn giản.

Lớp Lycopodiopsida như diễn giải tại đây chỉ chứa một bộ còn sinh tồn là bộ Lycopodiales và một bộ đã tuyệt chủng là bộ Drepanophycales.

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia tác giả và biên tập viên
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia VI

Плауновые (класс) ( руски )

добавил wikipedia русскую Википедию
Царство: Растения
Подцарство: Зелёные растения
Класс: Плауновые
Международное научное название

Lycopodiopsida Bartl., 1830

Wikispecies-logo.svg
Систематика
на Викивидах
Commons-logo.svg
Изображения
на Викискладе
ITIS 500007NCBI 3248EOL 4166FW 249950

Плауно́вые, или плаунови́дные (лат. Lycopodiópsida) — класс высших споровых растений, входящий в отдел Плауновидные (Lycopodiophyta).

Таксономия

История описания

Класс, включающий род плаун и другие близкие споровые растения, был впервые действительно описан в работе Фридриха Готтлиба Бартлинга 1830 года под названием Lycopodineae. Бартлинг описал один порядок в составе класса — Lycopodiaceae[1]. Однако порядок с типом Lycopodium действительно описали Фридрих Берхтольд и Ян Пресл за десять лет до опубликования описания Бартлинга[2].

Ранее МКБН не были установлены правила создания названий для таксонов растений определённого ранга. Таксон Бартлинга в ранге класса был переименован в Lycopodiopsida для удовлетворения требованиям МКБН, согласно которым для классов высших растений предусмотрено окончание -opsida. Окончание -ineae, использованное Бартлингом, стало правильным для таксонов ранга подпорядка.

Представители

Бартлинг, впервые выделевший данный класс, включил в него один порядок Lycopodiaceae с тремя родами — обширным Lycopodium L., объединявшим множество впоследствии признанных самостоятельными родов (в частности, Selaginella P.Beauv.), Tmesipteris Bernh. и Bernhardia Willd. (ныне — синоним Psilotum Sw.), в настоящее время относимых к другим классам.

Длительное время объём класса принимался в виде, близком к первоначальному. В XX веке в состав класса включались порядки Lycopodiales, Isoetales Prantl и Selaginellales Prantl. У растений из первого порядка было замечено существенное отличие от двух других порядков — у Lycopodiales известен один тип спор (растения назывались гомоспоровыми — Homosporeae), а у Isoetales и Selaginellales — два типа спор (так называемые гетероспоровые растенияHeterosporeae)[3][4].

По результатам молекулярно-филогенетических исследований из класса Lycopodiopsida был выделен класс Isoetopsida Rolle[5]. Он объединил современные порядки Isoetales и Selaginellales, а также древние Lepidodendrales, Pleuromeiales и Protolepidodendrales, среди которых известны как гомоспоровые, так и гетероспоровые растения.

В настоящее время в класс включены один современный порядок и один вымерший[6]:

Примечания

 1. Bartling, Fr. Th. Ordines naturales plantarum. — Gottingae: Sumtibus Dieterichianus, 1830. — P. 19—20.
 2. Berchtold, B. V.; Presl, J. S. O přirozenosti rostlin. — V Praze, 1820. — С. 272.
 3. Seward, A. C. Fossil Plants. — 1910. — P. 30.
 4. Munz, P. A. A California Flora. — University of Berkeley Press, 1959. — P. 22.
 5. Steward, W. N.; Rothwell, G. W. Paleobotany and the Evolution of Pants. — ed. 2. — Cambridge University Press, 1993. — 521 p.
 6. Yatsentyuk, S.P.; Valiejo-Roman, K.M.; Samigullin, T.H.; Wilkström, N.; & Troitsky, A.V. (2001). “Evolution of Lycopodiaceae Inferred from Spacer Sequencing of Chloroplast rRNA Genes”. Russian Journal of Genetics. 37 (9): 1068—1073. DOI:10.1023/A:1011969716528.
 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Авторы и редакторы Википедии
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia русскую Википедию

Плауновые (класс): Brief Summary ( руски )

добавил wikipedia русскую Википедию

Плауно́вые, или плаунови́дные (лат. Lycopodiópsida) — класс высших споровых растений, входящий в отдел Плауновидные (Lycopodiophyta).

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Авторы и редакторы Википедии
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia русскую Википедию

石松 ( кинески )

добавил wikipedia 中文维基百科
Disambig gray.svg 本文介紹的是植物。關於台灣本土閩南語諧星藝人,請見「石松 (藝人)」。

石松綱石松門中的一綱。傳統上,石松綱不只包含石松及石杉,亦包含卷柏水韭,但後兩者現在通常被分成另一綱-水韭綱中。

石松被認為在結構上和最早的維管束植物相似,有小且鱗狀的葉子、在葉子根部的孢子囊中形成的同形孢子及分叉的莖。

石松目

此類群的分類法在最近幾年相當混亂,共識才將產生。舊的分類法將石松屬定義的很廣,幾乎包括所有石松目的物種。近幾年的趨勢是將石松屬的定義限縮,將其他物種分成數屬之中。此一分法已被形態學及分子上的資料支持,且被許多版本所採用。開始於由Øllgaard採用的四個屬[1],基於葉綠體基因的研究產生了如下的分支圖[2],確定了這四個屬為單系群,以及它們和水韭之間的距離。

石松目 Lycopodiaceae    

石松屬 Lycopodium

   

小石松屬 Lycopodiella

       

舌葉蕨屬 Phylloglossum

   

石杉屬 Huperzia

       

水韭屬 Isoetes

   

這四個屬分成兩個分支,但現在還沒有共識要將它們分成單一科-石松科,或兩個科-限縮定義的石松科及石杉科。

參考資料

 1. ^ Øllgaard, V., A Revised Classification of the Lycopodiaceae s. lat., Opera Botanica, 1987, 92: 153–78, cited in Yatsentyuk等 2001
 2. ^ Yatsentyuk, S.P.; Valiejo-Roman, K.M.; Samigullin, T.H.; Wilkström, N.; & Troitsky, A.V., Evolution of Lycopodiaceae Inferred from Spacer Sequencing of Chloroplast rRNA Genes, Russian Journal of Genetics, 2001, 37 (9): 1068–73, doi:10.1023/A:1011969716528 引文使用过时参数coauthors (帮助)
 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
维基百科作者和编辑
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia 中文维基百科

石松: Brief Summary ( кинески )

добавил wikipedia 中文维基百科

石松綱是石松門中的一綱。傳統上,石松綱不只包含石松及石杉,亦包含卷柏水韭,但後兩者現在通常被分成另一綱-水韭綱中。

石松被認為在結構上和最早的維管束植物相似,有小且鱗狀的葉子、在葉子根部的孢子囊中形成的同形孢子及分叉的莖。

лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
维基百科作者和编辑
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia 中文维基百科

석송강 ( корејски )

добавил wikipedia 한국어 위키백과

석송강양치식물이며 느슨하게 모은 식물의 으로, 다수의 석송류를 포함하고 있다. 석송강은 전통적으로는, 부처손속(Selaginella)과 물부추속(Isoetes)을 포함하여 모든 석송류를 포함하였으나, 이제는 다른 강으로 분류하고 있다. 석송강은 하위 목으로 멸종된 낫나무목(Drepanophycales)을 제외하고 석송목(Lycopodiales)을 유일하게 두고 있다.

하위 분류

계통 분류

다음은 2019년 현재 제안된 석송류의 계통 분류이다.<[2]

현존하는 석송류 석송강

석송목

물부추강

물부추목

   

부처손목

     

각주

 1. James L. Reveal, 《Indices Nominum Supragenericorum Plantarum Vascularium》
 2. PPG I (2016). “A community-derived classification for extant lycophytes and ferns”. 《Journal of Systematics and Evolution》 54 (6): 563–603. doi:10.1111/jse.12229.
 title=
лиценца
cc-by-sa-3.0
авторски права
Wikipedia 작가 및 편집자
изворно
посети извор
соработничко мреж. место
wikipedia 한국어 위키백과