dcsimg

Научни имиња

Претпочитани имиња

Nostoc linckia
Вид — признено од EOL Dynamic Hierarchy April 2022
Појдовен таксон од NCBI Taxonomy
Nostoc linckia Bornet ex Bornet & Flahault
Вид — признено од Arctic Algae and GBIF classification
Nostoc linckia
Признаено од Flickr Group
Nostoc linckia
Вид — признено од wikidata_hierarchy tar gz

Народни имиња

Нема народни имиња поврзани со таксонов.

Згрижени чиноследи за Nostoc linckia

EOL Dynamic Hierarchy April 2022

Life
Cellular Organisms
Bacteria
Cyanobacteria
Nostocales
Nostocaceae
Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault 1886

GBIF classification

Bacteria
Cyanobacteria
Cyanophyceae
Nostocales
Nostocaceae
Nostoc Vaucher ex Bornet & Flahault 1886

wikidata_hierarchy tar gz

Biota
Prokaryota
Bacteria
Negibacteria
Cyanobacteria
Nostocales
Nostocaceae
Nostoc
Скратена е уште една варијанта заради уредност
Полн список ќе најдете во ресурсната податотека.