Eleutheroschizon is a genus of alveolates in the family Eleutheroschizonidae.