dcsimg
Life » » Animals » » Vertebrates » » Ray Finned Fishes » » Snailfishes »

Blackhead Strainer Snailfish

Rhodichthys melanocephalus Andriashev & Chernova 2011