Apoikiospumella is a genus of golden algae in the family Apoikiaceae.

Apoikiospumella includes 1 child: