dcsimg

Apoikiospumella mondseeiensis is a species of golden algae in the family Apoikiaceae.