dcsimg
Makoto Miyata, Robert C. Robinson, Taro Q. P. Uyeda, Yoshihiro Fukumori, Shun-ichi Fukushima, Shin Haruta, Michio Homma, Kazuo Inaba, Masahiro Ito, Chikara Kaito, Kentaro Kato, Tsuyoshi Kenri, Yoshiaki Kinosita, Seiji Kojima, Tohru Minamino, Hiroyuki Mori, Shuichi Nakamura, Daisuke Nakane, Koji Nakayama, Masayoshi Nishiyama, Satoshi Shibata, Katsuya Shimabukuro, Masatada Tamakoshi, Azuma Taoka, Yosuke Tashiro, Isil Tulum, Hirofumi Wada and Ken-ichi Wakabayashi   cc-by-sa-3.0

Entomoplasmatales is an order of Bacteria. There are 56 species of Entomoplasmatales, in 3 genera and 2 families. It includes groups like Spiroplasmataceae and Entomoplasmataceae.

Known occurrences, collected specimens and observations of Entomoplasmatales. View this species on GBIF

Entomoplasmatales Habitats

The environments in which many Entomoplasmatales species are known to live. Select an environment to see its Entomoplasmatales species checklist.