Hydrolithon verrucosum Krishnamurthy V. & Jayagopal K.

EOL has data for 2 attributes.